Memoria inicial do MXDS foi verificada positivamente pola ACSUG e o 13 de marzo de 2008 autorizouse a súa implantación no curso 2008-2009. O 10 de febreiro de 2009 a ANECA avaliou favorablemente a solicitude de verificación do MXDS como título oficial (ver informe final do proceso de avaliación seguindo o proceso abreviado) e o 7 de novembro de 2011 o Consello de Ministros acordou establecer o carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT). O plan de estudos do MXDS publicouse no DOG de 16 de maio de 2012 e no BOE de 28 de maio de 2012.

A Memoria inicial presentada e verificada non se adaptaba por completo aos requisitos dos Reales Decretos 1993/2007 e 861/2010, xa que foi verificada con anterioridade á aprobación deste último. Por este motivo, elaborouse unha nova versión da memoria que foi avaliada favorablemente pola ACSUG o 27 de maio de 2013. O novo plan de estudos do MXDS publicouse no DOG de 23 de abril de 2014 e no BOE de 9 de abril de 2014.

Información pública do Título

 • Denominación do título: Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible
 • Número de créditos: 60 ECTS
 • Duración do título: 1 curso académico
 • Centro responsable do título: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo
 • Coordinadora do título: Pilar Piñeiro García
 • Centro onde se imparte o título: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidad de Vigo
 • Tipo de ensinanza: Presencial
 • Número de prazas de novo ingreso ofertadas: 25
 • ïdiomas nos que se imparte o título: Castelán
 • Normativa de permanencia: Enlace 
 • Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos: Enlace
 • Memoria vixente do título: Enlace
 • Obxectivos do título: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Competencias xerais: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Competencias específicas: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Criterios de acceso e admisión: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Procedementos de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Perfil de ingreso recomendado: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Estrutura do programa formativo: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Horarios: Docencia presencial de outubro a marzo de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas + Período de prácticas en empresa (de abril a xuño) + Defensa do TFM en xullo. Os horarios detallados están disponibles para os alumnos a través da plataforma Faitic-Tema.
 • Guías docentes: Enlace
 • Traballo fin de Máster: Regulamento do TFM disponible na plataforma Faitic-Tema.
 • Información sobre as prácticas externas: Enlace
 • Descrición do profesorado: Enlace
 • Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plano de estudios: véxase a memoria do Título neste enlace.
 • Recursos materiais (aulas e seminarios, laboratorios, salas de informática, salas de estudo, biblioteca, outros servicios dispoñibles):  Enlace.
 • Resultados do título: Enlace ao portal de transparencia da Universidad de Vigo.
 • Órgano responsable do sistema de garantía da calidade do centro: Enlace
 • Política e obxectivos de calidade do centro: Enlace
 • Manual e procedemento do SGIC: Enlace
EspañolGalegoEnglish
Experiencias profesionales de ex-alumn@s del MGDS (XX): Cynthia Fernández (Biología)>>
¡A por la XI edición del MGDS! Calendario de preinscripción y matrícula 2019-2020>>
¿Te animas a formar parte del X MGDS? ¡El medio ambiente combina con todo!>>
Módulo de automoción y medio ambiente
faiTIC
Universidade de Vigo